Cookieverklaring

Laatst bijgewerkt op: 16-12-2023

Deze Cookieverklaring is van toepassing op deze webshop BereVini.com (hierna te noemen "de Website" of "wij"). In deze verklaring wordt uitgelegd wat cookies zijn, hoe wij ze gebruiken en welke controle u heeft over het gebruik ervan.

1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze Website bezoekt. Ze bevatten informatie over uw browsegedrag en worden gebruikt om uw online ervaring te verbeteren.

2. Soorten cookies die we gebruiken
Wij maken op onze website gebruik van de volgende soorten cookies:

a. Functionele cookies: Deze cookies zijn essentieel voor de werking van de Website. Ze stellen ons in staat om uw taal- en valuta-instellingen te onthouden, zodat u de website in de door u gewenste taal en valuta kunt bekijken.

b. Cookies voor gebruikerservaring: We maken gebruik van cookies van derden, zoals Google Analytics, om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze Website gebruiken. Deze cookies helpen ons de gebruikerservaring te verbeteren en stellen ons in staat om trends en statistieken bij te houden. De verzamelde gegevens zijn geanonimiseerd en bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

c. Marketingcookies: We kunnen cookies van derden, zoals Google Ads, Facebook en andere marketingpartners, gebruiken om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden op basis van uw surfgedrag op onze Website. Deze cookies worden gebruikt om advertenties relevanter te maken voor u als bezoeker.

3. Beheer van cookies
U heeft de controle over het gebruik van cookies op onze Website. U kunt cookies accepteren, weigeren of verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om te weten hoe u dit kunt doen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen of verwijderen van cookies de functionaliteit van de Website kan beïnvloeden, en sommige delen van de Website mogelijk niet goed werken.

4. Meer informatie
Voor meer informatie over ons cookiebeleid of om vragen te stellen over cookies op onze website, kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.
Wijzigingen in ons cookiebeleid kunnen van tijd tot tijd worden doorgevoerd. Het is raadzaam om deze Cookieverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele updates.
Bedankt voor het bezoeken van onze website. Wij waarderen uw vertrouwen en streven ernaar uw online ervaring zo aangenaam mogelijk te maken."

5. Privacy Policy en Cookie beleid
Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: BereVini.com met maatschappelijke zetel te Silvesterdennenlaan en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE1004400653. Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.
Artikel 1 – Algemeen
1.1. BereVini.com leeft de “Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens" na.
1.2. BereVini.com stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
Artikel 2 – Persoonsgegevens
2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
− Categorie 1: wij verzamelen géén IP-adressen
− Categorie 2: uw profielnaam, e-mailadres, logingegevens
− Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief en contactpagina: uw e-mailadres, uw naam, vrijblijvend uw geboortedatum
− Categorie 4: doeleinden-cookies
− Categorie 5: uw naam, adresgegevens en bestelde producten naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.
2.2. BereVini.com kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren: a. door gebruik van cookies (zie onderstaand); b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;
2.3. De Website kan gebruik maken van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.
Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden: BereVini.com zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van BereVini.com om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
- Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze webshop en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
- Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
- Categorie 4: remarketing doeleinden, wij gebruiken zelf niet dit soort cookies;
- Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.
3.2. Direct marketing: De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan BereVini.com uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot BereVini.com, haar producten en/of diensten. BereVini.com kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door BereVini.com bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.
3.3. Doorgifte aan derden: Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van BereVini.com , waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien BereVini.com failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van BereVini.com geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. BereVini.com zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat BereVini.com uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. BereVini.com zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
3.4. Wettelijke vereisten: In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat BereVini.com uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. BereVini.com zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
Artikel 4 – Duur van de verwerking De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen BereVini.com en U.
Artikel 5 – Uw rechten
5.1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, onverwijld en binnen de maand, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.
5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan BereVini.com. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
5.3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
5.5. Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.
5.6. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@berevini.eu of per post naar BereVini Group, Silvesterdennenlaan 16, 2390 Malle, mits toevoeging van een copie van uw identiteitskaart met afprint van de chip ter bevestiging van uw wettelijk adres.
5.7. Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
5.8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA),, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.
Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
6.2. In geen geval kan BereVini.com  aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. BereVini.com houdt zich eraan je ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die BereVini.com niet controleert en waarop onze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door BereVini.com. BereVini.com is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. We raden je aan dus aandachtig elk privacyreglement van de site die je bezoekt te lezen, daar deze kan verschillen van onze Privacy & Cookie policy.
6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
Artikel 7 – Toegang door derden
7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

7.3. Om ons in staat te stellen Klarna als betaaldienst aan te bieden, is het mogelijk dat via onze betalingsprovider Mollie in de checkout fase persoonlijke data worden gedeeld met Klarna in de vorm van uw contactgegevens en de ordergegecens. Zo is Klarna in staat te beoordelen of u in aanmerking komt voor de betalingsdiensten. De persoonlijke gegevens worden doorgegeven en verwerkt in lijn met de privacy policy van Klarna zelf, onder deze link te vinden.  Klarna’s privacy policy .

”Artikel 8 - Sociale media en online marketing
BereVini.com behoudt zich het recht voor volgers via Social Media zoals Facebook, Instagram en andere, die niet identificeerbaar zijn, werken met aliassen of zich respectloos gedragen niet te aanvaarden, te schrappen en te blokkeren als volger.  Dit zonder voorafgaandelijke melding of opgave van een reden.
BereVini.com behoudt zich het recht voor inschrijvingen op de nieuwsbrief te weigeren of schrappen zonder communicatie van de reden.  Dit zal het geval zijn bij inschrijving door minderjarigen of anonieme aanmeldingen of niet-natuurlijke personen.
BereVini.com kan gebruik maken van de diensten van een Affiliate Marketing Agency. Deze diensten hebben tot doel adverteerders en publishers duidelijk te maken welke door publishers getoonde advertenties geleid hebben tot welke omzet, leads of andere acties voor adverteerders. Hierdoor hoeft de adverteerder een publisher alleen te betalen wanneer de getoonde advertentie van de publisher (of een andere benodigde actie) iemand doorverwijst naar de adverteerder en die persoon een aankoop doet. Om dit inzicht te verkrijgen, maakt de Affiliate Marketing Agency gebruik van gegevens, waaronder cookies. Deze gegevens houden verband met personen, maar deze personen worden niet met hun naam aangeduid. Het betreft pseudonieme gegevens die betrekking hebben op één doorverwijzing van een persoon van de ene website naar de andere, en vervolgens een bevestiging dat de aankoop is verricht. Ook houdt de Affiliate Marketing Agency een database bij van doorverwijzingen naar afzonderlijke apparaten. Zo kan de Affiliate Marketing Agency zien of een advertentie die iemand op het ene apparaat, bijvoorbeeld een telefoon, bekijkt, ertoe leidt dat die persoon op een van zijn of haar andere apparaten, bijvoorbeeld een laptop, overgaat tot een aankoop. Deze database maakt het identificeren van mensen aan de hand van hun naam onmogelijk en ook de Affiliate Marketing Agency zelf is hiertoe niet in staat. De Affiliate Marketing Agency bouwt geen profielen op die de aankoopgeschiedenis van personen in de loop van tijd weergeven. Daarnaast richt de Affiliate Marketing Agency geen advertenties voor producten en diensten op personen op basis van hun geconstateerde interesses. De Affiliate Marketing Agency meet alleen de effectiviteit van specifieke online advertenties. De Affiliate Marketing Agency stelt zich op als verwerkingsverantwoordelijke. In eerste instantie bepaalt de Affiliate Marketing Agency welke gegevens worden bijgehouden, de wijze waarop dit gebeurt en op basis van welke technologie dit gebeurt. Vervolgens informeert de Affiliate Marketing Agency de adverteerder over de te nemen maatregelen om gebruik te kunnen maken van de diensten van het netwerk en op grond van welke economische modellen deze diensten worden uitgevoerd. De Affiliate Marketing Agency heeft bepaald dat gerechtvaardigd belang de grondslag vormt voor haar trackingactiviteiten om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Welke argumenten onderbouwen dit? In de eerste plaats is dit gebaseerd op de uitkomst van de afwegingstoets. Ten tweede is het zo dat de gebruikte gegevens bij het uitvoeren van de trackingactiviteiten zijn ontleend aan data die een zeer laag risico vormen op mogelijk negatieve gevolgen voor de belangen van de betrokkenen en die geen hoog risico voor de gevolgde personen met zich meebrengen.


Artikel 9 – Cookies
9.1. Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van BereVini.com en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.
9.2. Waarom gebruiken we cookies? Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
9.3. Soorten cookies: Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies: 
Functionele cookies
Deze cookies worden beheerd door onze externe webdeveloper en zorgen ervoor dat het product dat je hebt aangeklikt niet onmiddellijk uit je winkelmandje is van zodra je een andere pagina bezoekt. De bewaartijd van deze cookie is 1 dag.      
Niet-functionele cookies
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Facebook, Linkedin, Google Analytics, Affiliate Marketing publishers, vergelijkingswebsites, externe verkoopsplatformen) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. 
Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.
9.4. Uw toestemming: Vanuit onze wens u te informeren en ingevolge de wetgeving zullen we uw akkoord vragen onderaan de website, alsook de nodige informatie bezorgen via link naar deze privacy & Cookies toelichting.
U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@berevini.eu of per post naar BereVini Group, Silvesterdennenlaan 16, 2390 Malle.
Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/ Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/